Văn bản số 1591/BQL-LĐ – Thông tin chỉ, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 của UBND thành phố.

Ngày 12/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1591/BQL-LĐ về thông tin chỉ, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 của UBND thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.