Văn bản 2567/BQL-QLDN – Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP; cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử

Ngày 31/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  2567/BQL-QLDN về Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP; cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử. Xem chi tiết văn bản tại đây.