V/v tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoá chất

Ký hiệu: Số/KH: 2784/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 26/06/2024

Trích yếu:  V/v tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoá chất

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng