Tình hình tai nạn lao động năm 2022 và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 14/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1643/BQL-LĐ về Tình hình tai nạn lao động năm 2022 và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Xem chi tiết văn bản tại đây.