Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng nghĩa trang Ông Sãi” tại Xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng nghĩa trang Ông Sãi” tại Xã Hoàng Động, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên.