Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm kho vận Logis United Hải Phòng 1 tại lô CN13-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm kho vận Logis United Hải Phòng 1 tại lô CN13-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Ký hiệu: Số/KH: 848/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 01/03/2024

Trích yếu: Kế hoạch về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm kho vận Logis United Hải Phòng 1 tại lô CN13-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng