Kế hoạch số 1739/BQL-QLDN – Dừng phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 – Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 19/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1739/BQL-QLDN về Dừng phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 – Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Xem chi tiết văn bản tại đây.