Kế hoạch số 1414/KH-BQL – Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

Ngày 04/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1414/KH-BQL về Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.