Kế hoạch công bố Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ CCTY Nam Đình Vũ tại HCDV2, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Ký hiệu: Số/KH: 2442/KH-BQL

Ngày ban hành: 05/06/2024

Trích yếu: Kế hoạch công bố Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ CCTY Nam Đình Vũ tại HCDV2, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng