Kế hoạch 2247/BQL-QLDN – Thực hiện các Kế hoạch 74 /KH-UBND ngày 06/3/2023, Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố

Ngày 16/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2247/BQL-QLDN về việc Thực hiện các Kế hoạch 74 /KH-UBND ngày 06/3/2023, Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.