Kế hoạch 1734/BQL-TNMT – Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Ngày 14/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1734/BQL-TNMT về Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Xem chi tiết văn bản tại đây.