Giấy phép Số/KH: 2200/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam