Giấy phép số 535/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Quang Điện tử Yusheng (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Quang Điện tử Yusheng (Việt Nam)