Giấy phép số 485/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Hi-Lex Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH Flat (Việt Nam