Giấy phép số 4546/GPMT – Giấy phép môi trường (Takahata)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (Takahata).