Giấy phép Số/KH: 1181/BQL-TNMT – Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị và gia công kết cấu phụ trợ công nghiệp” do Công ty Cổ phần sản xuất kết cấu phụ trợ công nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị và gia công kết cấu phụ trợ công nghiệp” do Công ty Cổ phần sản xuất kết cấu phụ trợ công nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư.