Đăng ký nội quy lao động

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy phép

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

02 bộ, mỗi bộ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);

+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

+ Bản Nội quy lao động.

– Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức                                                               

– Cơ quan thực hiện thủ

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Lao động

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo                                

– Lệ phí:

Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu Đề nghị đăng ký Nội quy lao động

+ Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất từ 10 lao động trở lên;

+ Thể hiện đầy đủ nội dung chủ yếu;

+ Lấy ý kiến tham khảo của BCH công đoàn cơ sở và BCH công đoàn cấp trên (trường hợp chưa có công đoàn cơ sở) khi ký quyết định ban hành;

+ Thủ trưởng đơn vị ký quyết định ban hành và công bố công khai trong đơn vị.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.