Công văn số 88/TB-BQL – Thông báo về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

Ngày 09/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Công văn số 88/TB-BQL – Thông báo về việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023. Xem văn bản tại đây.