Công văn số 82/BQL-TNMT – Tăng cường công tác quản lý đất đai

Ký hiệu: 82/BQL-TNMT

Ngày ban hành: 08/01/2024

Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý đất đai theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 29/11/2023 của Thành ủy

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng