Công văn số 792/BQL-QLDN – Triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 01/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  792/BQL-QLDN về việc Triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Xem chi tiết văn bản tại đây.