Công văn số 715/BQL-QLDN – thông báo hoạt động thông quan hàng hoá, hành khách qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Ngày 27/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 715/BQL-QLDN – thông báo hoạt động thông quan hàng hoá, hành khách qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xem chi tiết văn bản tại đây.