Công văn số 713/BQL-QLDN – Khôi phục xuất , nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Ngày 27/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  713/BQL-QLDN – Khôi phục xuất , nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Xem chi tiết văn bản tại đây.