Công văn số 704/BQL-VP – Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 24/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 704/BQL-VP – Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.