Công văn số 702/BQL-QLDN – Tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố

Ngày 24/02/2023,Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 702/BQL-QLDN Về việc Tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.