Công văn số 656/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Giai đoạn 2023-2025

Ngày 22/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số Công văn số 656/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Giai đoạn 2023-2025. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.