Công văn số 636/BQL-LĐ – Hướng dẫn chế độ trang cấp thiết bị bảo vệ cá nhân trong lao động

Ngày 21/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 636/BQL-LĐ Về việc Hướng dẫn chế độ trang cấp thiết bị bảo vệ cá nhân trong lao động (Công ty TNHH Sougou Việt Nam). Xem chi tiết văn bản tại đây.