Công văn số 557/BQL-KHTH – Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố 2023

Ngày 16/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  557/BQL-KHTH về việc Tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.