Công văn số 551/BQL-LĐ – Về việc giải quyết khó khăn trong tuyển dụng lao động (Công ty TNHH Sougou Việt Nam)

Ngày 16/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số Công văn số 551/BQL-LĐ – Về việc giải quyết khó khăn trong tuyển dụng lao động (Công ty TNHH Sougou Việt Nam). Xem văn bản tại đây.