Công văn số 55/BQL-DN&GSĐT – Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư năm 2023

Ký hiệu: 55/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 05/01/2024

Trích yếu: Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng