Công văn số 527/BQL-KHTH – Tổng kết 35 năm thu hút vốn và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt

Ngày 14/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 527/BQL-KHTH về việc Tổng kết 35 năm thu hút vốn và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt. Xem chi tiết văn bản tại đây.