Công văn số 520/BQL-QHXD – Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 520/BQL-QHXD về việc Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết văn bản tại đây.