Công văn số 52/2019/QH14 – (2023) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Xem chi tiết văn bản tại đây.