Công văn số 5142/BQL-VPĐD – Kế hoạch Triển khai “nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2024-2025.

Ngày 23/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5142/BQL-VPĐD – Kế hoạch Triển khai “nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2024-2025. Xem chi tiết văn bản tại đây.