Công văn số 5077/BQL-DN&GSĐT – Cung cấp thông tin cho dự án phát triển chuỗi cung ứng nội địa và dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ khác của Samsung

Ngày 17/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5077/BQL-DN&GSĐT – Cung cấp thông tin cho dự án phát triển chuỗi cung ứng nội địa và dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ khác của Samsung. Xem chi tiết văn bản tại đây.