Công văn số 507/BQL-LĐ – Tuyên truyền, khuyến khích tham gia các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023

Ngày 14/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 507/BQL-LĐ về việcTuyên truyền, khuyến khích tham gia các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.