Công văn số 50/QĐ- BQL- về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 50/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 06/01/2023

Trích yếu: về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng