Công văn số 4941/QĐ-BQL – về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 4941/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 09/10/2023

Trích yếu: về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng