Công văn số 4914/BQL-LĐ – Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND thông qua Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2023-2025 TH KH TH NQ SỐ 23 HĐND VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngày 06/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4914/BQL-LĐ – Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND thông qua Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2023-2025 TH KH TH NQ SỐ 23 HĐND VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG. Xem chi tiết văn bản tại đây.