Công văn số 4877/BQL-LĐL – Về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động

Ngày 04/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4877/BQL-LĐL – Về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động. Xem chi tiết văn bản tại đây.