Công văn số 4522/BQL-DNGSĐT – Thông báo cấp C/O mẫu D tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 13/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4522/BQL-DNGSĐT – Thông báo cấp C/O mẫu D tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.