Công văn số 4309/BQL-DNGSĐT – Tham gia triển lãm “30 năm xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp thành phố Hải Phòng”

Ngày 29/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4309/BQL-DNGSĐT – Tham gia triển lãm “30 năm xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp thành phố Hải Phòng”. Xem chi tiết văn bản tại đây.