Công văn số 4231/BQL-DN&GSĐT – Phối hợp thông tin tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng 2023

Ngày 24/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4231/BQL-DN&GSĐT – Phối hợp thông tin tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.