Công văn số 4167/BQL-VPĐD – Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp. khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Ngày 23/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4167/BQL-VPĐD – Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp. khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.