Công văn số 4097/DN-GSDT – Tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng năm 2023

Ngày 22/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 4097/DN-GSDT – Tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.