Công văn số 396/KH-BQL – Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 07/02/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 396/KH-BQL về việc Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.