Công văn số 3959/TB-BQL – Thông báo V/v uỷ quyền điều hành, giải quyết công việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 11/08/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3959/TB-BQL – Thông báo V/v uỷ quyền điều hành, giải quyết công việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.