Công văn sô 3863/BQL-DNGSĐT – Thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố

Ngày 04/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  3863/BQL-DNGSĐT về việc Thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.