Công văn số 3858/BQL-DNGSĐT – Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp quan trọng (không thực hiện tiết giảm điện), doanh nghiệp tiết giảm được theo từng kịch bản phân bổ công suất điện

Ngày 04/08/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3858/BQL-DNGSĐT về việc Quyết định về việc Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp quan trọng (không thực hiện tiết giảm điện), doanh nghiệp tiết giảm được theo từng kịch bản phân bổ công suất điện. Xem chi tiết văn bản tại đây.