Công văn số 365/BQL-LĐ Về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 03/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Công văn số 365/BQL-LĐ v/v Về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng. Xem văn bản tại đây.