Công văn số 3586/BQL-DNGSĐT – Tham gia Chương trình “Diễn đàn kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023”

Ngày 20/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3586/BQL-DNGSĐT  – Tham gia Chương trình “Diễn đàn kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023”. Xem chi tiết văn bản tại đây.